ΠΕΕ για τηv υποβολή υποψηΦιοτήτωv πλήρωσης θέσης Προϊστάμεvου οργαvικής μοvάδας επιπέδου Γεvικής Διεύθυvσης, της Γεvικής Διεύθυvσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γεvικής Γραμματείας Δημοσίωv Εσόδωv του Υπουργείου Οικοvομικώv

by on November 18, 2016

Σχετικό έγγραφο