ΠΕΕ για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο τη διδασκαλία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος – Ecology and Management of the Environment»

by on December 20, 2018

  Σχετικό έγγραφο  

ΠΕΕ για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο «NRG-5 / Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Networ advances», του προγράμματος H2020

by on December 18, 2018

  Σχετικό έγγραφο    

ΠΕΕ για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο «NRG-5 / Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Networ advances», του προγράμματος H2020

by on December 18, 2018

  Σχετικό έγγραφο    

ΠΕΕ για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο «NRG-5 / Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Networ advances», του προγράμματος H2020

by on December 18, 2018

  Σχετικό έγγραφο