ΠΕΕ για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο τη διδασκαλία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος – Ecology and Management of the Environment»

by on December 20, 2018

 

Σχετικό έγγραφο