ΠΕΕ για υποβολή για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο « i-THERM» κωδ. 680599 / HORIZON 2020

by on December 18, 2018

 

Σχετικό έγγραφο