ΠΕΕ για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι (6) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από έξι (6) μέλη ΔΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια υλοποίησης του πρ/τος ERASMUS+ (ιδρυματικές δράσεις ΚΑ103, ΚΑ107), για την υποστήριξη του γραφείου ERASMUS

by on March 23, 2017

Σχετικό έγγραφο