ΠΕΕ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”, ακρωνύμιο: TESSe2b και κωδικό 680555 του προγράμματος HORIZON 2020

by on March 23, 2017

Σχετικό έγγραφο