Πρόσκληση για τη διενέργεια αξιολόγησης Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 – Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας Συμβουλευτικής Συνέντευξης Αξιολογούμενων από τον Αξιολογητή Α’ (Αντιπρύτανη επί της Φοιτητικής Μέριμνας και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας)

by on June 12, 2018

Σχετικό έγγραφο