Συλλογή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό φοιτητών κάθε Σχολής και κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για τις περιόδους αναφοράς 01/09/2016-31/08/2017 και 01/09/2017-31/08/2018

by on August 1, 2018

Αξιότιμοι κύριοι/ες Κοσμήτορες,
Αξιότιμοι κύριοι/ες Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Πρόσκληση συμμετοχής σε συλλογή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό φοιτητών ΑΕΙ», σύμφωνα με το οποίο, καλούνται τα ΑΕΙ να συμμετάσχουν στη συλλογή στατιστικών δεδομένων που διενεργεί η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με το πλήθος των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης (περίοδοι αναφοράς 01/09/2016 – 31/08/2017 και 01/09/2017 – 31/08/2018).

Επίσης, Σας διαβιβάζεται συνημμένα προς συμπλήρωση, Πίνακας (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ), στον οποίο θα πρέπει να καταγραφούν, κατά ακαδημαϊκό έτος, για κάθε Σχολή και Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, τα αιτούμενα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο Υπόμνημα που έχει προσαρτηθεί στον Πίνακα αυτό.

Προκειμένου, τα παραπάνω στοιχεία, να επεξεργαστούν συγκεντρωτικά από το Τμήμα Συντονισμού Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, και στη συνέχεια να διαβιβασθούν επεξεργασμένα, ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά, προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, να διαβιβάσουν, συμπληρωμένους τους Πίνακες αυτούς, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00, με την ένδειξη «Για το Τμήμα Συντονισμού Σπουδών στη Λαμία, υπόψη κας Φυσέκη Ζωής», με κοινοποίηση προς την οικεία Κοσμητεία.

Επίσης, οι συμπληρωμένοι Πίνακες, μέσα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, να σταλούν ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική διεύθυνση: tm-sspoudon@teiste.gr), σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel), στην κα Ζωή Φυσέκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Σπουδών, στη Λαμία, ώστε μετά από επεξεργασία, τα συγκεντρωτικά στοιχεία, να προωθηθούν στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΕΘ.

Με τις ευχές μας για Καλό Καλοκαίρι και Καλή Ξεκούραση.

Με εκτίμηση

Αριστείδης Μερτζάνης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας