Ενημέρωση για τη διακοπή της σύνδεσης του ιδρύματος (στην πόλη της Λαμίας) με το Internet στις 19 Οκτ. 2018

by on October 21, 2018

Σας πληροφορούμε ότι η διακοπή της σύνδεσης του ιδρύματος (στην πόλη της Λαμίας)
με το Internet στις 19 Οκτ. 2018, οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ.

Η διακοπή σημειώθηκε στις 13:21 και η σύνδεση επανήλθε στις 22:36.

Κ.Υ.Τ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας