ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

by on December 10, 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σας στέλνω χωρίς σχόλια διαγράμματα από δημοσίευση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που αφορά δείκτες
(αριθμός δημοσιεύσεων, αριθμός αναφορών, σχετικός δείκτης απήχησης)για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
τα οποία ευρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://metrics.ekt.gr/el/node/375 (ενημέρωση 03/10/2018 για τα έτη 2012-2016).
Για την καλύτερη κατανόηση των διαγραμμάτων αντιγράφω από την έκδοση του ΕΚΤ τους ορισμούς του δείκτη απήχησης και του σχετικού δείκτη απήχησης.Δείκτης απήχησης
(Citation impact)
Ο δείκτης απήχησης είναι ο μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισμένη χρονική περίοδο προς το συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου. Ο δείκτης απήχησης υπολογίζεται, ανά διαστήματα πενταετίας.

Σχετικός δείκτης απήχησης
(Relative citation impact)
Ο σχετικός δείκτης απήχησης συγκρίνει την απήχηση των δημοσιεύσεων μιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση με την απήχηση των δημοσιεύσεων ενός καθορισμένου συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες μέλη ΟΟΣΑ) και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από το μέσο όρο του συνόλου αναφοράς. Ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφοροποιήσεις στις πρακτικές αναφορών στις διαφορετικές επιστημονικές περιοχές.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο σχετικός αυτός δείκτης απήχησης μόνο για την αποτύπωση της θέσης που καταλαμβάνει η Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ και υπολογίζεται ως ο λόγος του δείκτη απήχησης του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων προς το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
Ο δείκτης απήχησης μετά από κανονικοποίηση βάσει των διαφορετικών επιστημονικών θεματικών περιοχών συγκρίνει την απήχηση μιας δημοσίευσης σε σχέση με την απήχηση που έχουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια επιστημονική περιοχή. Πρόκειται για το δείκτη Field Normalized Citation Score, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την κατανομή των δημοσιεύσεων στις 253 θεματικές περιοχές των βάσεων NSI και InCites μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο ανέπτυξε το ΕΚΤ. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Αθανάσιος Κοντογεώργος
Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_1.JPG
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_2.JPG